បទសេដវៀតណាមល្បីខ្លាំង💔☺️Níu Duyên Remix 🥺🥀បទវៀតណាមល្បីក្នុងTik TokRemxi2021Sad-intik-tok(Toa Record)

បទសេដវៀតណាមល្បីខ្លាំង💔☺️Níu Duyên Remix 🥺🥀បទវៀតណាមល្បីក្នុងTik TokRemxi2021Sad-intik-tok(Toa Record) #Toa_Record#Vai_lerng_2021#Sad2021
☛Link:https://youtu.be/c1Aovzu7Uwo
☛Link:https://youtu.be/H3_K6LgPzGQ
សង្សារខ្ញុំក្លាយជាសង្សារគេ remix 2021 😩❤️•Songsa nhom Klach Chea Songsa ke | Sad Remix –
.ıllı.✪ Toa Record ✪.ıllı.💗🎶
ចែករំលែក

រក្សាទុក

រាយការណ៍

Toa Record
®https://youtu.be/W3L2eMtZmM4

​®https://youtu.be/xgxU4Eg4k7Y

បាបានផ្សព្វផ្សាយកាលពី25ធ្នូ2021

● សូមអរគុណ​សម្រាប់ការស្រលាញ់និងគាំទ្រនាងខ្ញុំ ❤️ នាងឈ្នោះ អី កា (Toa Record )ជាអ្នកធ្វើវីដេអូ Upload នៅក្នុង Channel នេះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនិងគាំទ្រសូមចុចប៊ូតុង like ឫ cmt សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរថ្មីជាច្រើនជួបគ្នានៅវីឌីអូក្រោយៗទៀតសូមអគុណ ..!! »»»»»»»»»»»»»»»»»»»✘•✘««««««««««««««««««« **សូមអភ័យទោស : ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសចំពោះម្ចាស់ផលិតកម្ម ក៏ដូចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធនៃវីដេអូទាំងអស់ដែលខ្ញុំផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ បើសិនម្ចាស់ផលិតកម្មរឺម្ចាស់កម្មសិទ្ធវីដេអូចង់អោយខ្ញុំបាទលុបវីដេអូរបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំReport Channel ខ្ញុំអី ! ——————————×××—————————- #Fii_Toa#Vai_lerng_2021 #Sad2021 #Sad #Sad_remix #Ars_remix #remix_2021_Toa_Record #Remix2021 #NonStop2021 #Vailerng2021 #Vailerng #Vai_lerng #សង្សាខ្ញុំក្លាយជាសង្សាគេ_remix #សង្សាខ្ញុំក្លាយជាសង្សាគេremix ,Sal,sak Record,fii tra walker

Có thể bạn sẽ thích ...


DMCA.com Protection Status