Bệnh Trầm Cảm

Bệnh Trầm Cảm

9,000

Danh mục:

Mô tả

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Cục CNTT) được thành lập theo quyết định số 4048/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/10/2012. Theo đó vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục CNTT đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế.

Ứng dụng Bệnh Trầm Cảm cung cấp kiến thức y khoa về bệnh, được xây dựng bởi sự phối hợp giữa Cục CNTT và Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

– Khái quát về bệnh trầm cảm:

+ Rối loạn trầm cảm là trạng thái bệnh lý rối loạn cảm xúc, thể hiện sự ức chế ở tất cả các mặt hoạt động tâm thần (ức chế cảm xúc, ức chế tư duy, ức chế về vận động). Sự ức chế dẫn tới làm giảm sút các mặt hoạt động tâm thần và trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt, hiệu suất lao động và học tập của người bệnh.

+ Bệnh trầm cảm hiện nay ước tính xảy ra ở 20% dân số dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó chỉ có 5% là dạng trầm cảm điển hình (dễ nhận biết). Việc cung cấp cho người dân những thông tin về bệnh để phòng tránh, hỗ trợ điều trị, giúp người bệnh xóa mặc cảm có vai trò rất quan trọng.

– Mục tiêu của ứng dụng:

+ Giúp người dân tự phát hiện bệnh thông qua bảng trắc nghiệm tâm lý PHQ9 và định hướng cho người bệnh đến các cơ sở điều trị về trầm cảm.

+ Lan tỏa hiệu ứng trong cộng đồng xã hội để người dân tích cực tham gia phòng ngừa, nâng đỡ và không kì thị người bệnh trầm cảm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua email kỹ thuật: dunggm@gmail.com

Information Technology Department – Ministry of Health (hereinafter referred to as the IT Department) was established by Decision No. 4048 / QD-BYT of the Ministry of Health issued on 10.22.2012. According to this position, functions, duties and powers of the Department of Information Technology plays an important role in shaping and developing information technology in the health sector.

Applications depression provide medical knowledge about the disease, which was built by the collaboration between the IT Department and the Central Mental Hospital I.

– Overview of depression:

Disorders depression is pathological state of emotional turmoil, expressing inhibition in all aspects of mental activity (inhibition of emotion, thought inhibition, inhibition of movement). Inhibition leads to an outflow of the mental activity and directly affects the ability of living, employee performance and learning of patients.

+ Depression is now estimated that 20% occurred in the population under different types, of which only 5% is the typical form of depression (easily identifiable). Providing people with information about the disease to prevention, treatment support, help patients remove inferiority very important role.

– The objective of the application:

+ Helping people to detect the disease through psychological tests PHQ9 table and orient the patient to the treatment facility for depression.

+ Spreading effects in social community for people actively involved in prevention, supportive and non-discrimination of people with depression.

For further information please contact via email technical: dunggm@gmail.com


DMCA.com Protection Status