CPC1HN

CPC1HN

9,000

Danh mục:

Mô tả

Thông báo nhiệm vụ
Tạo, check, báo cáo cuộc hẹn
Đăng kí thông tin khách hàng
Kiểm tra kiến thức chuyên môn
Theo dõi kết quả,…
Mission announcement
Create, check, and report appointments
Register customer information
Test your expertise
Track the results, …

new: check call bằng QR ngoài màn hình home


DMCA.com Protection Status