Fast VPN-Speed Unlimited Proxy

Fast VPN-Speed Unlimited Proxy

9,000

Danh mục:

Mô tả

Fast VPN is a lightening-fast app which provides free VPN proxy service. No need to make any configuration, just simply click on one button, you can access the Internet securely and anonymously.

When it comes to Internet’s safety and security, Fast VPN is an essential tool. It encrypts your connection so that third parties can’t track your online activities, making it more secure than a typical connection.

We have built a global VPN network included America, Europe and Asia, and expand to more countries soon. Most servers are free to use, you can click the flag and change server at any time.

This VPN helps you bypass any access restrictions, such as firewalls in schools or at work. To respect your privacies, we do not keep any log on our server side.

Why choose Fast VPN?
✓ Large number of servers, high-Fast bandwidth
✓ Choose apps which using VPN (Android 5.0+ required)
✓ Works with Wi-Fi, LTE/4G, 3G and all mobile data carriers
✓ Strict no-logging policy
✓ Smartly choose the best server
✓ Well-designed UI
✓ No usage and time limit
✓ No registration or configuration required
✓ No additional permissions required

Download Fast VPN, the world’s fastest secure virtual private network, and enjoy it all!

If Fast VPN connection fails, don’t worry, you can follow these steps to fix it:
1) Click the flag icon
2) Click the refresh button to check servers
3) Choose the fastest and most stable server to reconnect

Hoping you suggestion and good rating to keep it growing and make it better 🙂

VPN related introduction

A virtual private network (VPN) extends a private network across a public network, and enables users to send and receive data across shared or public networks as if their computing devices were directly connected to the private network. Applications running across the VPN may therefore benefit from the functionality, security, and management of the private network.

Individual Internet users may secure their transactions with a VPN, to circumvent geo-restrictions and censorship, or to connect to proxy servers for the purpose of protecting personal identity and location. However, some Internet sites block access to known VPN technology to prevent the circumvention of their geo-restrictions.

VPNs cannot make online connections completely anonymous, but they can usually increase privacy and security. To prevent disclosure of private information, VPNs typically allow only authenticated remote access using tunneling protocols and encryption techniques.

Mobile virtual private networks are used in settings where an endpoint of the VPN is not fixed to a single IP address, but instead roams across various networks such as data networks from cellular carriers or between multiple Wi-Fi access points. Mobile VPNs have been widely used in public safety, where they give law enforcement officers access to mission-critical applications, such as computer-assisted dispatch and criminal databases, while they travel between different subnets of a mobile network.

Fast VPN là một ứng dụng nhanh chóng cung cấp dịch vụ proxy VPN miễn phí. Không cần phải thực hiện bất kỳ cấu hình nào, chỉ cần nhấp vào một nút, bạn có thể truy cập Internet một cách an toàn và ẩn danh.

Khi nói đến sự an toàn và bảo mật của Internet, Fast VPN là một công cụ cần thiết. Nó mã hóa kết nối của bạn để các bên thứ ba không thể theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn, giúp nó an toàn hơn một kết nối thông thường.

Chúng tôi đã xây dựng một mạng VPN toàn cầu bao gồm Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á, đồng thời sẽ sớm mở rộng ra nhiều quốc gia hơn. Hầu hết các máy chủ đều được sử dụng miễn phí, bạn có thể nhấp vào cờ và thay đổi máy chủ bất kỳ lúc nào.

VPN này giúp bạn vượt qua mọi hạn chế truy cập, chẳng hạn như tường lửa trong trường học hoặc tại nơi làm việc. Để tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không lưu giữ bất kỳ nhật ký nào trên máy chủ của chúng tôi.

Tại sao chọn Fast VPN?
✓ Số lượng máy chủ lớn, băng thông nhanh chóng
✓ Chọn các ứng dụng sử dụng VPN (yêu cầu Android 5.0+)
✓ Hoạt động với Wi-Fi, LTE / 4G, 3G và tất cả các nhà cung cấp dữ liệu di động
✓ Chính sách không ghi nhật ký nghiêm ngặt
✓ Thông minh chọn máy chủ tốt nhất
✓ Giao diện người dùng được thiết kế tốt
✓ Không sử dụng và giới hạn thời gian
✓ Không cần đăng ký hoặc cấu hình
✓ Không yêu cầu quyền bổ sung

Tải xuống Fast VPN, mạng riêng ảo an toàn nhanh nhất thế giới và tận hưởng tất cả!

Nếu kết nối Fast VPN không thành công, đừng lo lắng, bạn có thể làm theo các bước sau để khắc phục:
1) Nhấp vào biểu tượng cờ
2) Nhấp vào nút làm mới để kiểm tra máy chủ
3) Chọn máy chủ nhanh nhất và ổn định nhất để kết nối lại

Hy vọng bạn đề xuất và đánh giá tốt để giữ cho nó phát triển và làm cho nó tốt hơn 🙂

Giới thiệu liên quan đến VPN

Mạng riêng ảo (VPN) mở rộng mạng riêng tư trên mạng công cộng và cho phép người dùng gửi và nhận dữ liệu qua mạng chia sẻ hoặc mạng công cộng như thể thiết bị máy tính của họ được kết nối trực tiếp với mạng riêng. Do đó, các ứng dụng chạy trên VPN có thể được hưởng lợi từ chức năng, bảo mật và quản lý của mạng riêng.

Người dùng Internet cá nhân có thể bảo mật các giao dịch của họ bằng VPN, để vượt qua các giới hạn địa lý và kiểm duyệt, hoặc để kết nối với các máy chủ proxy nhằm mục đích bảo vệ danh tính cá nhân và vị trí. Tuy nhiên, một số trang web trên Internet chặn quyền truy cập vào công nghệ VPN đã biết để ngăn chặn việc vượt qua các giới hạn địa lý của họ.

VPN không thể thực hiện các kết nối trực tuyến hoàn toàn ẩn danh, nhưng chúng thường có thể tăng quyền riêng tư và bảo mật. Để ngăn tiết lộ thông tin cá nhân, VPN thường chỉ cho phép truy cập từ xa đã được xác thực bằng cách sử dụng các giao thức đường hầm và kỹ thuật mã hóa.

Mạng riêng ảo di động được sử dụng trong các cài đặt trong đó điểm cuối của VPN không cố định với một địa chỉ IP mà thay vào đó là chuyển vùng qua nhiều mạng khác nhau, chẳng hạn như mạng dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc giữa nhiều điểm truy cập Wi-Fi. VPN di động đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực an toàn công cộng, nơi chúng cung cấp cho các nhân viên thực thi pháp luật quyền truy cập vào các ứng dụng quan trọng, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu tội phạm và phái cử có sự hỗ trợ của máy tính, trong khi chúng di chuyển giữa các mạng con khác nhau của mạng di động.

Bugs fixed!


DMCA.com Protection Status