GiotMauVang

GiotMauVang

9,000

Danh mục:

Mô tả

Dành cho người có nhu cầu hiến máu tình nguyện có thể đăng ký hiến máu và tham gia hiến máu dễ dàng hơn; quản lý lịch sử hiến máu và chất lượng máu của người hiến.
For people wishing to donate blood voluntarily can register to donate blood and participate in blood donation more easily; Manage donor blood donation history and blood quality.

Tối ưu hoá hiệu năng app.


DMCA.com Protection Status