Kiểm dịch y tế

Kiểm dịch y tế

9,000

Danh mục:

Mô tả

Ứng dụng “Kiểm dịch y tế” chuyên dành cho các Kiểm dịch viên, nhằm giảm tải quy trình xử lý Tờ Khai Báo Y Tế cho khách nhập cảnh vào Việt Nam tại các cửa khẩu.
Sử dụng ứng dụng “Kiểm dịch y tế” giúp Kiểm dịch viên:

– Sử dụng smart phone chụp tờ khai giấy, gửi thông tin lên hệ thống xử lý bóc tách dữ liệu tự động.
– Kiểm soát tình trạng dịch bệnh của khách nhập cảnh đến cơ quan chức năng có liên quan.
– Quản lý dữ liệu tập trung, thuận tiện phân tích xử lý dữ liệu và đưa ra các quyết định phù hợp để phòng và chống dịch.

Application of “Medical Quarantine” is dedicated to Quarantine officers, in order to reduce the handling of Medical Declaration for entry to Vietnam at border gates.
Using the application “Medical Quarantine” to help Quarantine:

– Use smart phone to take paper declaration form, send information to the system to process and extract data automatically.
– Control the epidemic status of visitors on arrival to the relevant authorities.
– Centralized data management, convenient analysis of data processing and making appropriate decisions to prevent and control epidemics.

Phiên bản đầu tiên để khai báo kiểm dịch y tế.


DMCA.com Protection Status