Thư Viện Pháp Luật

Thư Viện Pháp Luật

9,000

Danh mục:

Mô tả

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản cho thiết bị di động giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu;

Giải pháp của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là cộng thêm giá trị gia tăng vào hệ thống văn bản pháp luật, tạo môi trường chia sẻ thông tin pháp lý, cùng thảo luận và giao dịch các vấn đề pháp lý;

Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam,
nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Khai thác hơn 224.000 văn bản luật, Hơn 96.000 Văn bản gốc.
Mỗi văn bản đều có Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc
Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết:
Ngày áp dụng của từng văn bản.
Tình trạng hiệu lực của từng văn bản.
Ngày hết hiệu lực của văn bản (nếu đã hết).
văn bản nào liên quan hiệu lực với VB nào.
văn bản nào thay thế văn bản nào.
văn bản nào bổ sung, sửa đổi văn bản nào.
văn bản nào liên quan nội dung với VB nào.
văn bản nào sắp có hiệu lực, nó thay thế văn bản nào.
văn bản nào sắp hết hiệu lực, nó bị văn bản nào thay thế.
văn bản đã đăng Công Báo chưa, ngày đăng, số Công báo.
Cá thể hoá những văn bản quan tâm, ưa thích trong “Lưu trữ”.
Được hỗ trợ kỹ thuật trong khi tra cứu.
Được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý qua ĐT và YM!
Xem hơn 8.000 Văn Bản song ngữ
Khai thác hơn 12.000 Tiêu Chuẩn Việt Nam.
Hơn 9.000 Văn Bản Pháp luật quan trọng được dịch ra Tiếng Anh

LIBRARY LIBRARY mobile version gives the public a kind of legal risk, grasp the opportunity to get rich;

The solution of the LIBRARY LIBRARY is to add value to the legal document system, to create a legal information sharing environment, to discuss legal issues;

The mission of the LIBRARY LIBRARY is:

using high technology to reorganize the system of legal documents,
and linking the Vietnamese civil law community,
to help the public to take legal risks, grasp the opportunity to get rich,
and the public to build, enjoy a legal society in the near future;

Exploit more than 224,000 legal documents, over 96,000 original documents.
Each text has a schema that will help you understand how the document is related to the entire Vietnamese legal system, including the original text.
When applying text, you will know:
Application date of each document.
Effective status of each document.
Expiry date of the document (if expired).
Which documents are valid for VB?
Which text replaces the text?
Which documents are added or amended?
What documents related to VB?
Which text is going to come into force, it replaces any text.
Any text is about to expire, it is replaced by text.
The documents have not been published in the Official Gazette, the date of publication, the Official Gazette.
Personalize the documents of interest, preferred in the “Archive”.
Get technical support while looking up.
Get legal support via phone and YM!
View more than 8,000 bilingual texts
Exploit more than 12,000 Vietnamese Standards.
More than 9,000 important Legal Documents are translated into English

Sửa lỗi không tải được văn bản trên Android 11.


DMCA.com Protection Status