lòi bài quá khú kia của anh chỉ còn lại nhũng giá bang

Không tìm thấy bài viết nào khác