Cách chuyển hướng http sang https cho Xenforo 1/2 bằng .htaccess

LNH

New member
Tham gia
19/5/23
Bài viết
29
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Để chuyển hướng hoàn toàn diễn đàn Xenforo từ http sang https sau khi đã thực hiện xong bước mua/gia hạn SSL cho tên miền được chỉ định, chúng ta chỉ cần thêm đoạn code phía dưới vào trong file .htaccess và lưu lại là được.
Mã:
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]
Ngoài ra các bạn thực hiện thêm đoạn code xác nhận về www or none-www như sau:
Rewrite to www.
Mã:
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.example\.com$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L,QSA]
or to non-www
Mã:
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [R=301,L,QSA]
Dưới đây là ví dụ về 1 file .htaccess hoàn chỉnh đã chuyển sang https cùng với tiền tố www
Mã:
#  Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
#  cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
#  SecFilterEngine Off
#  SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>

ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 405 default
ErrorDocument 406 default
ErrorDocument 500 default
ErrorDocument 501 default
ErrorDocument 503 default

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]
 RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.nhacsan\.vn$ [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ http://www.nhacsan.vn/$1 [R=301,L,QSA]

  #  If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
  #  line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
  #  of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
  #RewriteBase /xenforo

  #  This line may be needed to enable WebDAV editing with PHP as a CGI.
  #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
  RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>
Chúc các bạn thành công.
 
Back
Bên trên