How You Like That (Remix) – BlackPink

1
395
Lời bài hát:
보란 듯이 무너졌어
바닥을 뚫고 저 지하까지
옷 끝자락 잡겠다고
저 높이 두 손을 뻗어봐도
다시 캄캄한 이곳에 light up the sky
네 두 눈을 보며 I’ll kiss you bye
실컷 비웃어라 꼴좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋
Ha, how you like that?
You gon’ like that, that that that, that, that that that, that
How you like that? (bara bing, bara boom, boom, boom)
How you like that, that that that, that, that that that, that
Now, look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Your girl need it all and that’s a hunnit
백 개 중에 백 내 몫을 원해
Karma come and get some
딱하지만 어쩔 수 없잖아
What’s up, I’m right back (right back)
방아쇠를 cock back (cock back)
Plain Jane get hijacked
Don’t like me? Then tell me how you like that, like that
더 캄캄한 이곳에 shine like the stars
그 미소를 띠며 I’ll kiss you goodbye
실컷 비웃어라 꼴좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋
Ha, how you like that?
You gon’ like that, that that that, that, that that that, that
How you like that? (bara bing, bara boom, boom, boom)
How you like that, that that that, that, that that that, that
Now, look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me (uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
날개 잃은 채로 추락했던 날
어두운 나날 속에 갇혀 있던 날
그때쯤에 넌 날 끝내야 했어
Look up in the sky, it’s a bird, it’s a plane
Yeah eh eh eh
Bring out your boss, bitch
Yeah eh eh eh
BLACKPINK!
Dum, dum, dum, dururu
Dum, dum, dum, dururu
How you like that?
Dum, dum, dum, dururu
Dum, dum, dum, dururu
You gon’ like that
Dum, dum, dum, dururu
Dum, dum, dum, dururu
How you like that?
Dum, dum, dum, dururu
Dum, dum, dum, dururu

Có thể bạn sẽ thích ...

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


DMCA.com Protection Status