Lịch VN – Widget Lịch Âm

Lịch VN – Widget Lịch Âm

9,000

Danh mục:

Mô tả

Nếu bạn là một người quan tâm, theo dõi lịch âm thì đây là ứng dụng dành cho bạn để xem lịch âm chính xác nhất.

Lịch VN cung cấp cho bạn một widget cho màn hình home, hiển thị lịch âm dương, thuận tiện cho việc theo dõi ngày.

Lịch VN cho phép các chức năng:
– Âm lịch Việt Nam.
– Xem lịch âm dương.
– Các ngày lễ (âm/dương) trong năm.
– Chuyển đổi dương lịch sang âm lịch.
– Hiển thị widget tại màn hình chính của điện thoại với lịch của tháng, bao gồm âm lịch và dương lịch.
– Cho phép tùy chỉnh widget với màu, độ trong suốt theo ý của bạn.

If you are a person who is interested in tracking the lunar calendar, this is the application for you to see the most accurate lunar calendar.

VN Calendar provides you with a widget for the home screen, displaying the lunisolar calendar, which is convenient for keeping track of the day.

VN Calendar allows the following functions:
– Vietnamese lunar calendar.
– View lunisolar calendar.
– Holidays (yin/yang) in the year.
– Convert solar calendar to lunar calendar.
– Display widget at the phone’s home screen with the calendar of the month, including lunar and solar calendars.
– Allow to customize widget with color, transparency at your discretion.

Ver 5.7:
– Fix bugs


DMCA.com Protection Status