biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã