tạm gác hết những âu lo lại cùng anh bước trên con đường